Naam en Zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam "Schermvereniging Pallas".
Zij is gevestigd te Breda. De vereniging is opgericht op 1 mei 1963.


Doel

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel de schermsport te beoefenen en te bevorderen.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 3. Het doen geven van lessen in het schermen.
 4. Het organiseren van wedstrijden in het schermen.
 5. Het aanknopen en onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met schermverenigingen zowel in Nederland als daarbuiten.
 6. Alle verdere in aanmerking komende activiteiten.

Duur

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.


Lidmaatschap

Artikel 4

 1. De leden van de vereniging worden onderscheiden in:
 2. ereleden;
 3. seniorleden;
 4. juniorleden;
 5. donateurs;

Artikel 5

Ereleden zijn zij, die wegens hun uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Zij betalen geen contributie en hebben alle rechten van seniorleden.

Artikel 6

Seniorleden zijn die leden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, echter met in acht neming van het in artikel 7 bepaalde.

Artikel 7

Juniorleden zijn die leden, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Bereikt een juniorlid de leeftijd van achttien jaar, dan vangt zijn senior-lidmaatschap aan op 1 januari van het jaar, volgend op het jaar, waarin de achttienjarige leeftijd is bereikt.

Artikel 8

Donateurs zijn zij, die door een jaarlijkse bijdrage de vereniging steunen.


Aanmelding en toelating als lid

Artikel 9

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij de secretaris van het bestuur.
 2. Het bestuur beslist over de toelating als lid. In geval van weigering om iemand als lid toe te laten, doet de secretaris daarvan ten spoedigste schriftelijk mededeling aan de aanvrager. Er bestaat geen beroep open op de algemene ledenvergadering.

Verplichtingen van de leden

Artikel 10

 1. De senior- en juniorleden zijn verplicht tot het betalen van een periodieke contributie.
 2. De donateurs zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse minimale bijdrage.
 3. De hoogte van de contributies en van de minimale jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 4. De leden, die de schermsport beoefenen, zijn lid van de landelijk erkende bond, voorzover de statuten en/ of reglementen van die bond zulks voorschrijven.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 11

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts plaats vinden, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur.
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
 6. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd.
 7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap de gevolgen van een besluit, waarbij de geldelijke verplichtingen van de leden zijn verzwaard, ten zijnen opzichte uit te sluiten.
 8. Ontzegging uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 9. Van een besluit tot opzegging van een lidmaatschap te laten voortduren, alsmede een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Bedoelde kennisgeving geschiedt schriftelijk met opgave van redenen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is de contributie tot het tijdstip van beëindiging van het lidmaatschap verschuldigd.
 11. De rechten en verplichtingen van de donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende jaar voor het geheel verschuldigd blijft.

Bestuur

Artikel 12

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit drie of vijf personen, naar keuze van de algemene ledenvergadering. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden gekozen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur worden in die functies gekozen.
 2. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftredende lid is terstond verkiesbaar, doch slechts eenmaal. Daarna kan een afgetreden bestuurslid slechts herkozen worden, wanneer sedert zijn laatste aftreden tenminste één jaar is verlopen.

Einde van het bestuurslidmaatschap, schorsing en ontslag

Artikel 13

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. door het eindigen van het lidmaatschap der vereniging;
  2. door bedanken;
  3. door het verlies van het vrije beheer van eigen vermogen;
  4. door ontslag.
 2. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verstrijken van die termijn.
 3. Bij een of meer vacatures in het bestuur vormen de overige leden het bestuur, alsof dit voltallig was, mits nog tenminste twee bestuursleden in functie zijn. Het bestuur is dan verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen om in de vacature(s) te voorzien.

Besluitvorming van het bestuur

Artikel 14

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit volgens de statuten nodig is of de voorzitter of tenminste twee andere leden zulks wensen.
 2. Indien niet tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is, kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen.
 3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 4. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris of hun eventuele plaatsvervangers worden vastgesteld en ondertekend.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 15

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, met inachtneming van de statuten en de wettelijke voorschriften.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd ofwel door het bestuur, ofwel door de voorzitter en de secretaris, of hun eventuele plaatsvervangers tezamen.
 3. Slechts na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering, is het bestuur bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Algemene vergadering van de leden

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Breda.
 2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht.
 3. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden, of een zodanig geringer aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een/tiende gedeelte der stemmen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid van dit artikel of bij advertentie in tenminste één ter plaatse, waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen blad.
 4. De oproeping van de algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk door het bestuur aan de leden en wel aan de adressen, die de leden aan het bestuur hebben opgegeven. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd hetgeen in deze statuten is bepaald ten aanzien van statutenwijziging en ontbinding van de vereniging.
 5. De voorzitter of, bij diens ontstentenis, een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon, leidt de vergadering. Is geen der bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aan te wijzen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud wordt ter kennis van de leden gebracht.

Toegang en stemrecht

Artikel 17

 1. Slechts leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Op voorstel van de voorzitter kan de algemene ledenvergadering ook niet-leden ter vergadering toelaten.
 2. Slechts leden, bedoeld in artikel 4 onder a, b, en c, hebben stemrecht. Ieder lid heeft, mits niet geschorst, één stem.
 3. Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering

Artikel 18

 1. Voorzover in de statuten en de wet niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 3. Indien bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen degene(n), die het hoogste aantal stemmen heeft/hebben verkregen en degene(n), die het op één na hoogste aantal stemmen heeft/hebben verkregen. Verkrijgt bij een herstemming niemand de volstrekte meerderheid, dan wordt met herstemmen doorgegaan tussen degene, in de vorige zin bedoeld, met uitzondering van de personen, op wie bij de (vorige) herstemming niet het hoogste of het op één na hoogste aantal stemmen is uitgebracht, en wel totdat iemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, dan wel de stemmen staken. In dit laatste geval beslist het lot.
 4. Indien bij een stemming over andere onderwerpen de stemmen staken, dan geldt het voorstel als verworpen.
 5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan, tenzij een der stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
 6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 7. Indien alle stemgerechtigde leden te vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen over alle onderwerpen, statutenwijziging en ontbinding de vereniging niet uitgezonderd, rechtsgeldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen.

Geldmiddelen

Artikel 19

De geldmiddelen der vereniging worden verkregen uit de contributies, donaties, te heffen entreegelden en alle overige bronnen.


Verenigingsjaar en jaarstukken

Artikel 20

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging regelmatig zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van deen balans en een staat van ontvangsten en uitgaven, rekening en verantwoording af over zijn beheer over het afgelopen verenigingsjaar. Het bestuur legt tevens over een begroting voor het lopende verenigingsjaar.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de, niet tot het bestuur behorende, leden een commissie van drie personen, die de jaarstukken onderzoekt en de algemene vergadering adviseert over het al dan niet goedkeuren van die stukken. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken, inzage van boeken en bescheiden der vereniging te geven en in het algemeen al datgene te doen, wat de commissie voor een behoorlijke vervulling van haar taak gewenst acht. De commissie is bevoegd zich desgewenst door een deskundige te doen bijstaan.
 5. Het bestuur is verplicht alle boeken en bescheiden der vereniging tenminste tien jaar te bewaren.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21

 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, welke in strijd zijn met de statuten of met de wet.
 2. Het huishoudelijk reglement bepaalt meer in het bijzonder alles, wat tot een goede organisatie en tot bloei van de vereniging kan leiden.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 22

 1. In de statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, na een daartoe door het bestuur of door tenminste stemgerechtigde leden gedaan voorstel. Bij de oproeping ter vergadering zal moeten worden vermeld, dat aldaar een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde zal worden gesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen v'v'r de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste de helft van het totaal aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
 4. Is dit aantal niet tegenwoordig of vertengewoordigd zo wordt uiterlijk dertig dagen later een nieuwe vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden maar met tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen de in lid 3 bedoelde besluiten kunnen worden genomen. Bij de oproep voor de nieuwe vergadering moet uitdrukkelijk worden vermeld dat het een nieuwe vergadering is over dezelfde agendapunten als aangekondigd voor de eerste vergadering.
 5. Het in dit artikel onder de leden 1, 2 en 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding der vereniging.
 6. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Vereffening

Artikel 23

 1. Na ontbinding van de vereniging krachtens besluit van de algemene vergadering geschiedt de vereffening van het vermogen door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anderen daarvoor aanwijst.
 2. Tijdens de duur der vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van toepassing of van overeenkomstige toepassing.
 3. De bestemming van een eventueel batig saldo na vereffening wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
 4. Indien de vereniging wordt ontbonden op grond van het bepaalde in artikel 50 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek onder letter c, d of e zullen de vereffenaars een eventueel batig saldo na vereffening zoveel mogelijk ten goede doen komen van een instantie of instelling, werkzaam op sportgebied.

Slotbepaling

Artikel 24

Alle bevoegdheden, welke niet volgens deze statuten en de wet aan het bestuur toekomen, komen toe aan de Algemene Vergadering.

Breda, juni 1979